فروشگاه

آموزش اجرای آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (1 Vote)

آموزش اجرای آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر:

(ﺑﺮرسی های ﻻزم جهت اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر)

ﺑﺮرسی های ﻻزم جهت اجرای سيستم آبياری تحت فشار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮافی اراﺿﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ (ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﻣﺎ و ﺑﺎد)، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺑﻴﺎری، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﻬﺎرت زارﻋﻴﻦ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺬﻳﺮش روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎري و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺮ ﭘﺮوژه، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزده در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي می‌ﺑﺎﺷﺪ.

 

روش اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮ در اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر، درﺟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اراﺿﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:

 

✅وﺿﻌﻴﺖ اقلیمی ﻣﻨﻄﻘﻪ

✅وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮافی اراضی

✅ﻣﺸﺨﺼﺎت خاک

✅ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آبیاری

✅ﻛﻤﻴﺖ آب آبیاری

✅ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ انرژی

✅ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل

✅زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی فرهنگی اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

✅ﻧﻴﺮوی انسانی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

✅وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری

✅ﻫﺰﻳﻨﻪ روﺷ‌ﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎری

 

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز طراحی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر:

در سیستم آبياری تحت فشار، ﻃﺮاحی اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻃﺮاﺣﻲ و زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﻋﻤﻠﻲﺗﺮي اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﺻﻼح ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎه،

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎك،

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻴﺎز آﺑﻲ،

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻴﺎري،

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ،

اﺑﻌﺎد ﻣﺰرﻋﻪ، ﺷﻜﻞ ﻣﺰرﻋﻪ، آراﻳﺶ ﻣﺰرﻋﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮزﻫﺎي زﻣﻴﻦ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اراﺿﻲ اﻃﺮاف، ﻧﻮع زراﻋﺖ در اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور،

ﻣﻮاﻧﻊ از ﻗﺒﻴﻞ دﻳﻮارﻫﺎ، درﺧﺖ، ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮق، ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺟﺎده‌ﻫﺎ، ﭘﻠﻬﺎ و راه‌آهن

ﻣﺤﻞ ﭼﺎه، ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ارﺗﻔﺎﻋﻲ آن در زﻣﻴﻦ،

ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻧﻮع و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻣﻼح و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي آن،

ﻛﻤﻴﺖ آب، ﺣﺠﻢ آب در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﺑﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه، زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه،

ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﻴﺎز آﺑﻴﺎري از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﻏﻴﺮه،

ﺧﺎك و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن.

 

 

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر:

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آﺑﻴﺎري اﻧﺘﺨﺎب روش آﺑﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي زﻣﻴﻦ، ﻣﺸﺨﺼﺎت آب و ﺧﺎك، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﺮ ﻃﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب روش آﺑﻴﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد میﻛﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ درﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎری ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻦ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و آﺑﻴﺎری ﺛﻘﻠﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام را ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻲﺗﺮ و اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ.

ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻛﻪ در واﻗﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ آﺑﻴﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﺧﺎص ﺿﺮوری ﻣﻲ‌ﺳﺎزد (ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻴﺎري ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺦ‌ﺑﻨﺪان). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻃﺮح و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻴﺎري در ﺑﻴﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط با لوله پلی اتیلن

تلفن های تماس

تلفن های تماس جهت مشاوره و خرید:

09130188465

09334655280

بدون تصویر
بدون تصویر
zzzzzzzzzzzzzz