تسطیح اراضی و کاربرد آن در کشاورزی

چاپ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

چون در تمام سیستم های آبیاری سطحی، سطح مزرعه به عنوان انتقال دهنده اصلی آب مورد استفاده قرار می گیرد می بایستی به نحوی آن را فرم داد که حرکت آب حداکثر یکنواختی را داشته باشد. این کار شبیه طراحی لوله های جانبی و مانیفولد برای یک سیستم آبیاری بارانی یا قطره ای است که قطر لوله ها به نحوی انتخاب می گردند که تغییرات فشار و دبی در سطح مزرعه در حد قابل قبولی باشد.


دو فلسفه برای تسطیح اراضی موجود است. اول، تهیه شیبی است که با آن عملکرد یک سیستم موجود یا یک سیستم طراحی شده حداکثر می شود. دوم، دادن شیب به زمین به بهترین نحو ممکن است که حداقل عملیات جابه جایی خاک را نیاز داشته باشد. در روش دوم، طراحی سیستم آبیاری به طریقی انجام می گیرد که در آن با بهبود وضعیت توپوگرافی راندمان به حداکثر ممکن خود می رسد. چون مخارج تسطیح گران است و جابه جایی زیاد خاک بعضی از نقاط مزرعه را فاقد خاک حاصلخیز سطحی می سازد، روش معمول روش دوم می باشد.