1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

☑️راهنمای نصب لوله های آب پلی اتیلن

لوله زهکش:

✅بر روي يک خط لوله مدفون، نيروهاي مختلفي وارد مي شود که برخي از آنها نظير نيروي ناشي از وزن خاک، وزن آبهاي زير

زميني (در صورت وجود)، فشار داخلي (در جريان هاي تحت فشار) و نيروهاي ترافيکي مشخص و قابل محاسبه و تخمين

بوده و پاره اي ديگر نيز نامشخص و موردي مي باشد. براي در نظر گرفتن نيروهاي فوق روشهاي مختلفي وجود دارد که

بستگي به شرايط و ضوايط محل استفاده خط لوله دارد؛ اما اصول کلي آنها مشابه مي باشد. به طور کلي در سطح دنيا دو

دستورالعمل اصلي وجود دارد که مابقي روشها و دستورالعمل ها از اين دو مشتق شده اند: دستورالعمل ATV A-129 و

AASHTO M252, M294.

 

✅مهمترين مسأله در کارگذاری لوله های مدفون، رفتار متقابل لوله و خاک در ارتباط با يکديگر است. در واقع سيستم لوله-

خاک مثل يک ساختار کامپوزيتی عمل مي کند که در آن خواص سيستم مي تواند افزون بر ميانگين خواص اجزا باشد. با

انتخاب مناسب جنس و درصد کوبش خاک اطراف لوله، مي توان از ايمن بودن و عمر طولاني خط لوله اطمينان لازم را حاصل

نمود و اين مهم در کليه عمليات نصب، از انتقال و جابجايي و انبارش گرفته تا حفر ترانشه و خاکريزي، بدون داشتن دقت

کافي، تجربه لازم و بررسي هاي مناسب حاصل نمی شود.

 

☑️از نکاتي که بايد حين نصب رعايت نمود مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 

✅عرض ترانشه تابعي است از قطر لوله، روش کوبش، سهولت و خاک پشتبند. با در نظر گرفتن عوامل اشاره شده عرض

ترانشه بايد در حداقل ميزان مجاز انتخاب شود؛ فلذا از هرگونه تعريض بي مورد بايد جداً خوداری شود. زيرا هرچه عرض

ترانشه بيشتر باشد، فشار خاک روي لوله نيز بيشتر خواهد شد. حداقل عرض ترانشه طبق بخش ۳۰ دستورالعمل AASHTO يک و نيم برابر قطر خارجي لوله است.

✅از مرطوب شدن ترانشه حين عمليات نصب لوله ها بايد به شدت جلوگيري شود.

✅چگونگي تهيه بستر ترانشه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. کف ترانشه بايد صاف و عاري از هرگونه سنگ و

کلوخه باشد. پيشنهاد مي شود در صورتي که خاک کف ترانشه مناسب نيست، براي بسترسازي از خاکهاي با کيفيت بالاتر

که از محل ديگر تأمين مي شود استفاده شود.

✅خاک پشتبند بايد به خوبي کوبيده شود تا سختي خاک بالاتر رود. هرچه کوبش خاک کنار لوله بهتر انجام شود، رفتار لوله تحت فشارهاي خارجي بهتر و مناسب تر خواهد بود.

 

✅براي کوبش خاک بالاي لوله (بکفيل ابتدايي و نهايي) بايد از وسايل و تجهيزات مناسب استفاده نمود.

 

ردیف نوع لوله قیمت هر کیلو 
1  لوله پلی اتیلن معمولی آب رسان با پنج سال ضمانت  9500 تومان
2  لوله پلی اتیلن استاندارد با تاییدیه جهاد  14500 تومان 
3 لوله پلی اتیلن استاندارد با ضمانت 13000 تومان
4  لوله پلی اتیلن درجه دو  7500 تومان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (1 Vote)

آموزش اجرای آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر:

(ﺑﺮرسی های ﻻزم جهت اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر)

ﺑﺮرسی های ﻻزم جهت اجرای سيستم آبياری تحت فشار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮافی اراﺿﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ (ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﻣﺎ و ﺑﺎد)، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺑﻴﺎری، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﻬﺎرت زارﻋﻴﻦ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺬﻳﺮش روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎري و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺮ ﭘﺮوژه، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزده در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي می‌ﺑﺎﺷﺪ.

 

روش اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮ در اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر، درﺟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اراﺿﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:

 

✅وﺿﻌﻴﺖ اقلیمی ﻣﻨﻄﻘﻪ

✅وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮافی اراضی

✅ﻣﺸﺨﺼﺎت خاک

✅ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آبیاری

✅ﻛﻤﻴﺖ آب آبیاری

✅ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ انرژی

✅ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل

✅زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی فرهنگی اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

✅ﻧﻴﺮوی انسانی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

✅وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری

✅ﻫﺰﻳﻨﻪ روﺷ‌ﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎری

 

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز طراحی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر:

در سیستم آبياری تحت فشار، ﻃﺮاحی اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻃﺮاﺣﻲ و زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﻋﻤﻠﻲﺗﺮي اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﺻﻼح ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎه،

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎك،

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻴﺎز آﺑﻲ،

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻴﺎري،

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ،

اﺑﻌﺎد ﻣﺰرﻋﻪ، ﺷﻜﻞ ﻣﺰرﻋﻪ، آراﻳﺶ ﻣﺰرﻋﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮزﻫﺎي زﻣﻴﻦ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اراﺿﻲ اﻃﺮاف، ﻧﻮع زراﻋﺖ در اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور،

ﻣﻮاﻧﻊ از ﻗﺒﻴﻞ دﻳﻮارﻫﺎ، درﺧﺖ، ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮق، ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺟﺎده‌ﻫﺎ، ﭘﻠﻬﺎ و راه‌آهن

ﻣﺤﻞ ﭼﺎه، ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ارﺗﻔﺎﻋﻲ آن در زﻣﻴﻦ،

ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻧﻮع و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻣﻼح و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي آن،

ﻛﻤﻴﺖ آب، ﺣﺠﻢ آب در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﺑﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه، زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه،

ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﻴﺎز آﺑﻴﺎري از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﻏﻴﺮه،

ﺧﺎك و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن.

 

 

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر:

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آﺑﻴﺎري اﻧﺘﺨﺎب روش آﺑﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي زﻣﻴﻦ، ﻣﺸﺨﺼﺎت آب و ﺧﺎك، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﺮ ﻃﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب روش آﺑﻴﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد میﻛﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ درﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎری ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻦ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و آﺑﻴﺎری ﺛﻘﻠﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام را ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻲﺗﺮ و اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ.

ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻛﻪ در واﻗﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ آﺑﻴﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﺧﺎص ﺿﺮوری ﻣﻲ‌ﺳﺎزد (ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻴﺎري ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺦ‌ﺑﻨﺪان). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻃﺮح و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻴﺎري در ﺑﻴﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (2 Votes)

 آبیاری قطره ای

 

در این روش بیشترین راندمان آبیاری وجود دارد و در اکثر باغات مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آبیاری قطره ای عبارتند از:

✳️- سیستم کنترل مرکزی

✳️- لوله های اصلی و فرعی

✳️- قطره چکان ها

سیستم کنترل مرکزی:

 

1- پمپ تامین کننده فشار آب

 

2- سیکلون:

اولین مخزنی که بعد از پمپ قرار دارد سیکلون است و آب از پهلو وارد دستگاه شده و پس از چرخش و دوران شن های موجود در آب به مخزن پایین سیکلون سقوط می کند و آب از مجرای خروجی بالای سیکلون خارج می شود. 80 درصد رسوبات در سیکلون ته نشین می گردد.آبیاری تحت فشار

 

3- فیلتر شن:

فیلتر شن بعد از سیلکون قار دارد. در این دستگاه سه لایه شن روی یک فیلتر یا صفحه مشبک قرار دارد که آب از بالا وارد دستگاه شده و پس از عبور از لایه های شن و جدا شدن ذرات معلق و مواد اضافی آب از مجرای خروجی پایین دستگاه خرج می شود.برای شستن و تمیز کردن شن ها باید شیر فلکه 1 و 3 را بست و شیرهای 2 و 4 را باز کرد تا جریان آب حالت عکس پیدا کرده و رسوبات از دهانه شماره 4 خارج می شود و در حالت کار باید شیر 1 و 3 را باز نمود تا سیستم کار کند.

 

4- فیلتر توری:

این فیلتر از دو فیلتر داخل هم تشکیل شده و تصفیه نهایی توسط این فیلتر انجام می گیرد و باید هفته ای دو مرتبه این توری ها را تمیز کرد.Top

 

?5- مخزن کود:

 

این مخزن بین فیلتر شن و فیلتر توری قرار دارد و کودهای قابل حل در آب در این مخزن ریخته و سپس وارد سیستم می شود.

کودهای قابل حل در آب عبارتند از:اوره ، نیترات آمونیوم ، سولفات آمونیوم ، کلرور پتاس و کودهای میکرو.

 

?نکته قابل توجه اینکه شلینگ ورودی آب به مخزن کود باید تا نزدیکی انتهای تانک برسد تا کود با آب به خوبی مخلوط گردد. طریقه کود دادن به این نحو است که کود قابل حل در آب را باید طبق نظر کارشناس و با توجه به نوع گیاه در تانک کود ریخت و شیر فلکه زیر تانک کود را آن قدر ببندیم که اختلاف فشار بین دو نقطه ورود و خروج آب در داخل تانک حدود 5 متر باشد بنابراین کود یخ نسبت معین وارد آب آبیاری می گردد.Top

 

?لوله های آبیاری قطره ای:

 

 1. لوله های اصلی که آب را از ایستگاه پمپاژ به مزرعه می برد.
 2. لوله های نیمه اصلی که آب را از لوله های اصلی گرفته و به لوله های فرعی می رساند.
 3. لوله های فرعی که قطره چکان ها روی آنها نصب است و در سطح باغات و روی زمین قرار دارند.

 

? قطره چکان ها:

 

ساختمان قطره چکان ها که جلو فشار آب اضافی را گرفته و در مقابل سرما و گرما مقاوم می باشند.آبیاری تحت فشار

قطره چکان ها انواع مختلفی دارند مانند قطره چکان در خط – روی خط تنظیم شونده – تک خروجی و چند خروجی که بر حسب نیاز از آنها استفاده می شود. گاهی در آبیاری قطره ای به جای قطره چکان از آبفشان هم استفاده می شود که انواع مختلفی دارد.

- مه پاش: که آب را به صورت مه پخش می کند.

?- میکروجت: آب را به صورت چندین رشته باریک پخش می کند

?- بابلر: که آب را به صورت فواره مانند پخش می کند.

 

 عواملی که باعث گرفتگی قطره چکان ها می شود:

 

?- عوامل فیزیکی مانند شن و ماسه

?- عوامل شیمیایی مانند رسوبات سولفات کلسیم و منیزیم

?- عوامل بیولوژیکی مانند باکتری و جلبک

 

 ✅نکات ضروری در استفاده از سیستم آبیاری قطره ای:

 

?- استفاده از صافی در مجرای خروجی آب از استخر یا کانال های آبیاری

?- سیستم را در پایان فصل آبیاری جرم گیری و شستشو داد و آب لوله ها را تخلیه نمود.

?- اگر در طول فصل از آب شور استفاده شده بهتر است در فصل زمستان خاک را به وسیله آبیاری غرقابی شستشو داد.Top

 

✳️مراقبت و سرویس های لازم از دستگاه های آبیاری قطره ای:

 

?- طریقه تمیز کردن سیکلون:هفته ای یک مرتبه دریچه پایین مخزن سیلکون را باز کرده و رسوبات ته نشین شده در این مخزن را تخلیه می کنیم.لوله پلی اتیلن

?- فیلتر شن:طریقه تمیز کردن فیلتر شن به این روش است که شیر فلکه ورود آب در بالا و شیر ورود آب به مخزن کود یا فیلتر صافی را بسته و سپس شیر فلکه ورود آب در جهت عکس جریان قبلی حرکت کند و املاح و رسوبات ته نشین شده را به خارج هدایت کند.دقت شود که هر ساله بایستی شن داخل مخزن را تعویض و یا خارج نمود و شستشو داد.

?- فیلتر صافی:در داخل محفظه فیلتر صافی دو عدد فیلتر توری وجود دارد که باید در هر نوبت آبیاری بازدید و تمیز نمود.Top

 

 سرویس های لازم در شروع فصل آبیاری:

 

?- قبل از شروع فصل آبیاری کلیه فیلتر ها بازدید شود تا در صورت پارگی آنها را تعویض نمود.

?- تعویض شن داخل مخزن فیلتر شن و یا شستشوی آن.

?- سرویس موتور پمپ.

?- دقت شود که انتهای لوله و کلیه شیرها بسته شود.

?- بازدید از کلیه لوله ها (در صورت پارگی تعمییر یا تعویض گردد)

 

 سرویس ها و مراقبت های لازم در حین کار:

 

?- فیلترها را باید حداقل 3 روز یک مرتبه به طور مرتب بازدید و تمیز کرد.

?- انتهای لوله های آبده را هر ماه بازدید و سعی کنید حداقل ده دقیقه آب از انتهای آن خارج شود تا رسوبات لوله ها شسته شود.

?- هر دو ماه یک بار شیر انتهای لوله های اصلی که خاک بیرون گذاشته است را باز کنید و اجازه دهید حداقل ده دقیقه آب انتهای لوله ها خارج شود تا در اثر این کار در لوله ها رسوب ایجاد نشود.Top

 

✅ سرویس ها و مراقبت های لازم در پایان فصل آبیاری:لوله پلی اتیلن

 

?- کلیه شیرهای ساده و اتوماتیک را باز کنید.

?- در قسمت کنترل مرکزی مهره ها و ماسوره ها را شل کنید.

?- شیرهای تخلیه تانک کود، فیلتر صافی، فیلتر شن و سیکلون را باز کنید تا آب آنها به طور کامل تخلیه شود.

?- انتهای لوله های اصلی و آبرسان را باز کنید تا آب داخل لوله ها و مرکز کنترل به خوبی تخلیه شود.

?- در فصل سرد توصیه می شود اطراف شیر فلکه ها و شیرهای اتوماتیک را با گونی ببندید.Top

 

?مزایای آبیاری قطره ای:

 

 1. صرفه جویی در مصرف آب
 2. کاهش هزینه های کاری
 3. امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار
 4. کاهش رویش علف های هرز
 5. استفاده از منابع آب باد بی کم
 6. افزایش سطح زیر کشت
 7. عدم ایجاد فرسایش خاک
 8. افزایش کیفیت و کمیت محصول
 9. امکان دادن عناصر غذایی همراه با آب آبیاری
 10. کنترل زمان و دور آبیاری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 لوله پلی اتیلن ۳۲ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱ اینچ

 

لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی‌متر  = لوله پلی اتیلن ۲ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۹۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۳ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۴ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۶ اینچ

 

لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۸ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۹ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۴ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۶ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۴۵۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۸ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲۰ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۵۶۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲۲ اینچ

 

 لوله پلی اتیلن ۶۳۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲۴ اینچ

 

ردیف نوع لوله قیمت هر کیلو 
1  لوله پلی اتیلن معمولی آب رسان با پنج سال ضمانت  9500 تومان
2  لوله پلی اتیلن استاندارد با تاییدیه جهاد  14500 تومان 
3 لوله پلی اتیلن استاندارد با ضمانت 13000 تومان
4  لوله پلی اتیلن درجه دو  7500 تومان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

 ☑️• آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار

?1- آبیاری بارانی

 آبیاری تحت فشارآبیاری بارانی کلاسیک:

?1. سیستم کاملا متحرک

?2. سیستم نیمه متحرک

?3. سیستم ثابت با آب پاش متحرک

?4. سیستم کاملا ثابت.Top

 

?سیستم کاملا متحرک:

در این روش کلیه سیستم قابل انتقال و جابجایی است و بیشتر جهت استفاده از آبیاری تکمیلی استفاده می شود.

 

?سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک:

در این روش کلیه لوله ها و بال ها ثابت است و فقط آبپاش ها که روی رایزرها نصب می شوند متحرک است. در این روش کلیه لوله ها را می توان در زیر خاک نصب کرد. مزایای این روش سهولت کار با آن و سادگی سیستم است.Top

 

?سیستم کاملا ثابت:

در این روش کل سیستم کاملا ثابت است و بیشتر برای خزانه کاری و محصولات خاصی استفاده می شود.

لازم به یادآوری است که هنگاه عملیات کاشت و برداشت و در پایان فصل آبیاری کلیه لوله های روی سطح زمین را باید جمع آوری نمود.

 

?مزایای آبیاری بارانی کلاسیک:

✅- صرفه جویی در مصرف آب و توزیع یکنواخت آب در مزرعه.

✅- امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار.

✅- توزیع یکنواخت سم و کود در مزرعه.

✅- تمیز شدن برگ گیاهان و جلوگیری از سرمازدگی.

✅- کاهش علف های هرز در مزرعه.

✅- کاهش هزینه های تولید.Top

 

?  2- آبیاری بارانی مکانیزه:آبیاری تحت فشار

 

?- سیستم آبفشان غلطان یا ویلمو.

?- سیستم آبیاری خطی یا لینیر (Linear).

?- سیستم آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت.

?- سیستم آبیاری قرقره ای یا گان.

 

?1-2- سیستم آبفشان غلطان یا ویلمو:

 

✳️این روش آبیاری برای سطوح بزرگ و هموار و همچنین برای گیاهان زراعی پا کوتاه که حداکثر ارتفاعشان یک متر بیشتر نباشد، استفاده می‌شود.این دستگاه شامل قسمت های زیر است:

 

☑️- لوله های اصلی: لوله های اصلی در این سیستم از جنس آلومنیوم است که طول هر شاخه آن 12 متر است. طول دستگاه یا بال می تواند تا 372 متر باشد. لوله های اصلی به وسیله لوله خرطومی به شیر هیدرانت یا شیرهای آبده وصل می شوند.

☑️- آبپاش ها: آبپاش ها روی بال ها قرار دارند که زیر هر آبپاش یک سوپاپ تخلیه آب است، که بعد از اتمام کار سیستم، آب دستگاه تخلیه می شود. فاصله آب پاش ها از هم 12 متر است، که بعد از اتمام کار سیستم، آب دستگاه تخلیه می شود. فاصله آبپاش ها از هم 12 متر است.

☑️- چرخ ها: محیط چرخ ها 6/4-5 یا 6 متر می تواند باشد که معمولا محیط چرخ ها را کمتر از 60 متر انتخاب می کنند. فاصله چرخ ها از هم دیگر 12 متر است.

☑️- موتور و پمپ: که در وسط قرار دارد.Top

 

?نکات قابل توجه در استفاده از سیستم آبفشان غلطان یا ویلمو:

 

?- دستگاه را باید با ترمز مخصوص یا کیسه شن در مزرعه ثابت نگه داشت.

?- در مواقع جابجایی سیستم باید شیر فلکه را بست و لوله رابط خرطومی را از دستگاه جدا کرد و ترمز را آزاد کرد.

?- آب لوله ها یا بال ها باید تخلیه گردد.

?- مانعی در مسیر حرکت نباشد.

?- کنترل و سرویس موتور دستگاه انجام شود.

 

?2-2- سیستم آبیاری خطی یا لینیر:

در این روش آبگیری از کانال وسط مزرعه یا از طریق لوله های زیرزمینی و شیر هیدرانت های کنار مزرعه انجام می شود.آبیاری تحت فشار

در سیستم خطی، دستگاه به صورت مستقیم حرکت می کند تا به انتهای مزرعه برسد سپس باید در همین مسیر برگردد حال برای اینکه در مواقع برگشتن قسمت انتهای مزرعه گل آلود است بهتر است، دستگاه نصف مزرعه را آبیاری کند سپس تا انتهای مزرعه بدون انجام آبیاری حرکت کند و در زمان برگشت انتهای مزرعه را آبیاری کند و قسمت ابتدای مزرعه که قبلا آبیاری شده بوده بدون آبیاری حرکت کند.Top

?3-2- سیستم آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت:

این سیستم در حال حاضر یکی از مکانیزه ترین سیستم های آبیاری تحت فشار است که برای آبیاری در سطوح بزرگ و یکپارچه و برای اراضی نسبتا سبک استفاده می گردد و مزرعه را به صورت دایره ای آبیاری می کند. مساحت تحت پوشش این سیستم بین 25 تا 60 هکتار است. قسمت های مختلف دستگاه سنترپیوت عبارتند از :

 برج ثابت مرکزی:این برج در محل برداشت آب مستقر است و تابلوی کنترل کامپیوتری در این سکو نصب است و سیستم به دور این برج می چرخد.

? بال ها یا Spam:طول بال ها حدود 5/52 متر است و تعداد آن ها بستگی به وسعت مزرعه دارد. در انتهای بال ها شیر تخلیه آب وجود دارد که وقتی دستگاه خاموش می شود فشار آب داخل لوله ها کاهش می یابد و شیر خودکار انتهای لوله باز شده و آب درون بال ها را تخلیه می کند و برعکس موقعی که دستگاه را روشن می کنیم و فشار آب در داخل بال ها زیاد می شود شیرها به طور اتوماتیک و خودکار بسته شده و در نتیجه آب از آب پاش ها خارج می شود.Top

 

?آب پاش ها:آب پاش‌ ها که به فاصله 3 متر از یکدیگر روی بال ها نصب گردیده است و در این سیستم می توان از دو نوع آبفشان استفاده کرد:

✅- آبفشان با فشار کم که آب را به صورت اسپری روی محصول می پاشد که بیشتر در اراضی شنی به کار می‌رود.

✅- آبفشان ضربه ای که به فشار بیشتری نیاز دارد و برای خاک های نسبتا سنگین تر استفاده می شود.

?ضمنا آب پاش های دورتر از برج مرکزی دارای آبدهی بیشتری نسبت به آب پاش های نزدیک برج هستند. زیرا آب پاش های دورتر مساحت بیشتری را تحت پوشش قرار می دهند.

? برج متحرک:برج های متحرک که دارای دو چرخ هستند و با سرعتی حدود 2 متر در دقیقه حرکت می کنند.

 بال اضافی:این بال برای آبیاری گوشه های مزرعه استفاده می شود و در مواقع ضروری بر روی دستگاه نصب می گردد.Top

?4-2-سیستم آبیاری قرقره ای یاگان:

این سیستم بیشتر برای تکمیلی و در اراضی دیم استفاده می شود و تشکیل گردیده از قرقره، شاسی، لوله پلی اتیلن، آبفشان گان و غیره.

☑️ نکات ضروری در مورد استفاده از سیستم یاگان:آبیاری تحت فشار

❇️- استفاده از این سیستم در موقع سبز کردن محصول باعث کوبیدگی خاک و عدم سبز شدن محصول می شود و می بایستی در ابتدای کاشت از سیستم مه پاش استفاده کرد. عرض پاشش آب در گان 60 تا 70 متر است.

❇️- استفاده از این روش در ارضی رسی و سنگین و یا برای کشت گیاهانی که دارای بذر زیر هستند باید با دقت کافی انجام گیرد تا بتوان از این سیستم استفاده نمود.

❇️- در مناطق گرم اگر مدت طولانی آب در لوله باشد و سپس دستگاه را روشن نمود ممکن است آب داغی که روی محصول ریخته می شود موجب بروز خساراتی در روی محصول می گردد، بنابراین باید بعد از انجام آبیاری آب داخل لوله را تخلیه نمود.Top

 

?در این روش لوله پلی اتیلن روی قرقره ای پیچیده شده است که به تراکتور در مزرعه جابجا می شود و انتهای لوله پلی اتیلن آبفشان یاگان قرار دارد.

مطالب مرتبط با لوله پلی اتیلن

تلفن های تماس

تلفن های تماس جهت مشاوره و خرید:

09130188465

09334655280

© 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.